مشتریان دائمی شرکت می توانند با برگزاری جلسه حضوری و عقد قرارداد خرید اعتباری، نسبت به تصویب مبلغ مصوب اعتبار اقدام نموده و با داشتن این اعتبار به راحتی و بدون الزام در پرداخت نقدی از مزایای خرید اعتباری بهره مند گردند.

بازگشت به بالا